Sůl

28.08.2014 00:52

Výživná látka, jejíž nadměrná konzumace ničí život

Sůl! Říká se jí někdy bílé zlato. Existují tisíce způsobů, jak ji lidstvo využívá. Jak člověku pomáhá a kdy naopak škodí? Kolik jí denně můžeme Himalájská jedlá sůlzkonzumovat a kolik druhů existuje?

Proč je pro člověka „sůl nad zlato“? Lidské tělo si ji nedokáže vytvořit samo, přestože je pro ně kvůli obsahu sodíku, draslíku, jódu a dalších látek životně důležitá. Sůl jako dochucovadlo používalo lidstvo již ve starověku, většinou ji získávalo z odpařování mořské vody. „Denní příjem soli by ale neměl přesáhnout 5 gramů denně,“ doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO), což jsou zhruba dvě malé lžičky.

V některých zemích je ale i uváděný průměr nadměrně překračován. Například v oblasti Střední Asie činí konzumace až 5,51 gramu denně, Spojené státy pak uvádějí hodnotu 3,6 g na den (u jednotlivců ale není výjimkou i příjem přes 10 gramů denně), u subsaharské Afriky je údaj nižší, 2,18 gramu na den.

V rámci studie bylo zjištěno, že vysoká spotřeba sodíku každý rok stojí odhadem za smrtí více než 1,65 miliónu lidí po celém světě, u kterých byly hlavní příčinou smrti různé kardiovaskulární choroby. Nadmíra přísunu soli může mít podle odborníků velký vliv právě na výskyt těchto onemocnění. Podle lékařských statistik trpí vysokým tlakem nejvíce Japonci. Jsou známí jako největší spotřebitelé kuchyňské soli na světě.

Slaná jídla vyvolávají žízeň. Sůl se nemůže začlenit do látkové výměny a když se konzumuje ve velkém množství, nedovede ji tělo ani všechnu vyloučit. Usazuje se tedy v tělních tkáních. Velká žízeň po slaných jídlech je znamením toho, že se tělo snaží sůl rozpustit. A tak jsou orgány a tkáně zaplaveny vodou. V důsledku toho dochází k závažným poruchám. Ztvrdlé cévy a tkáně plus nahromaděná voda nedovolí srdci, aby správně fungovalo. Nejrozšířenějšími potížemi jsou nadváha a otylost. Podle statistik trpí šedesát pět procent Američanů a téměř stejný počet Evropanů nadváhou.

Ovšem nikoli každá nadváha znamená nadbytek tuku v těle. V mnoha případech je nadváha způsobena zadržováním vody v tkáních. Trpí ledviny, které nejsou schopné tak velké množství soli vylučovat. Sůl se vrací do tkání, kde zůstane rozpuštěna ve vodě. Takový stav způsobuje vodnatelnost, která je doprovázena těžkými poruchami ledvin a jater. Projeví se to otoky kloubů, těla, obličeje, což je znamením, že i srdce přestává správně fungovat.

Sůl jako pomocník

Jak již bylo řečeno, bez soli se lidské tělo neobejde. Sůl pomáhá:

 • Při tvorbě žaludečních šťáv – pro tvorbu trávicích enzymů jsou nutné součásti soli.
 • Při svalových kontrakcích – aby svaly správně fungovaly, potřebují dostatek minerálních látek.
 • Při přenosu nervového vzruchu – když je soli nedostatek, nemohou nervy přenášet informaci dále.
 • Při udržování vody v těle – výměnu soli a vody řídí ledviny. Solný roztok zbavuje tělo odpadu a dodává mu důležité minerály.
 • Není to ale jen jedlá sůl, která pomáhá organismu. Například proti elektrickému smogu pomáhají solné lampy, které jsou většinou vyráběné z himálajských solných krystalů. Ty fungují v rámci terapie jako přírodní ionizátory a zlepšují kvalitu vzduchu, posilují imunitu a ulevují lidem postiženým nemocemi dýchacích cest.
 • Zdroj: Novinky.cz

Výživná látka, ktorej nadmerná konzumácia ničí život

Soľ! Hovorí sa jej niekedy biele zlato. Existujú tisíce spôsobov, ako ju ľudstvo využíva. Ako človeku pomáha a kedy naopak škodí? Koľko jej denne môžeme skonzumovať a koľko druhov existuje?

Prečo je pre človeka "soľ nad zlato"? Ľudské telo si ju nedokáže vytvoriť samo, hoci je pre nich kvôli obsahu sodíka, draslíka, jódu a ďalších látok životne dôležitá. Soľ ako dochucovadlo používalo ľudstvo už v staroveku, väčšinou ju získavalo z odparovania morskej vody. "Denný príjem soli by ale nemal prekročiť 5 gramov denne," odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), čo sú zhruba dve malé lyžičky.

V niektorých krajinách je ale aj uvádzaný priemer nadmerne prekročený. Napríklad v oblasti Strednej Ázie činí konzumácia až 5,51 gramu denne, Spojené štáty potom uvádzajú hodnotu 3,6 g na deň (u jednotlivcov ale nie je výnimkou aj príjem cez 10 gramov denne), u subsaharskej Afriky je údaj nižší, 2,18 gramu na deň.

V rámci štúdie bolo zistené, že vysoká spotreba sodíka každý rok stojí odhadom za smrťou viac ako 1,65 milióna ľudí po celom svete, u ktorých boli hlavnou príčinou smrti rôzne kardiovaskulárne choroby. Nadmiera prísunu soli môže mať podľa odborníkov veľký vplyv práve na výskyt týchto ochorení. Podľa lekárskych štatistík trpí vysokým tlakom najviac Japonci. Sú známi ako najväčší spotrebitelia kuchynskej soli na svete.

Slané jedlá vyvolávajú smäd. Soľ sa nemôže začleniť do látkovej výmeny a keď sa konzumuje vo veľkom množstve, nedokáže ju telo ani všetku vylúčiť. Usadzuje sa teda v telesných tkanivách. Veľká smäd po slaných jedlách je znamením toho, že sa telo snaží soľ rozpustiť. A tak sú orgány a tkanivá zaplavené vodou. V dôsledku toho dochádza k závažným poruchám. Stvrdnutej cievy a tkanivá plus nahromadená voda nedovolí srdcu, aby správne fungovalo. Najrozšírenejšími ťažkosťami sú nadváha a tučnota. Podľa štatistík trpí šesťdesiat päť percent Američanov a takmer rovnaký počet Európanov nadváhou.

Ovšem nie každá nadváha znamená nadbytok tuku v tele. V mnohých prípadoch je nadváha spôsobená zadržiavaním vody v tkanivách. Trpia obličky, ktoré nie sú schopné tak veľké množstvo soli vylučovať. Soľ sa vracia do tkanív, kde zostane rozpustená vo vode. Takýto stav spôsobuje vodnateľnosť, ktorá je sprevádzaná ťažkými poruchami obličiek a pečene. Prejaví sa to opuchy kĺbov, tela, tváre, čo je znamením, že aj srdce prestáva správne fungovať.

Soľ ako pomocník

Ako už bolo povedané, bez soli sa ľudské telo nezaobíde. Soľ pomáha:

 •      Pri tvorbe žalúdočných štiav - pre tvorbu tráviacich enzýmov sú nutnou súčasťou soli.
 •      Pri svalových kontrakciách - aby svaly správne fungovali, potrebujú dostatok minerálnych látok.
 •      Pri prenose nervového vzruchu - keď je soli nedostatok, nemôžu nervy prenášať informáciu ďalej.
 •      Pri udržiavaní vody v tele - výmenu soli a vody riadi obličky. Soľný roztok zbavuje telo odpadu a dodáva mu dôležité minerály.
 •      Nie je to ale len jedlá soľ, ktorá pomáha organizmu. Napríklad proti elektrickému smogu pomáhajú soľné lampy, ktoré sú väčšinou vyrábané z himalájskych soľných kryštálov. Tie fungujú v rámci terapie ako prírodné ionizátory a zlepšujú kvalitu vzduchu, posilňujú imunitu a uľavujú ľuďom postihnutým chorobami dýchacích ciest.